Username 
Password 


  ประกาศ การใช้งานระบบการประเมินการสอน
  1. ช่อง User และ Password ให้ใส่ นักศึกษา ทั้ง 2 ช่องเพื่อเข้าสู่ระบบ
  2. นำเอกสารที่ได้จากระบบเพื่อแลกบัตรสอบ
  3. เปิดประเมินผลออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.- 23 พ.ค. 62